АПИС Финанси

Новости в "АПИС - ФИНАНСИ" през м. май 2020 г.

Н О В О: АПИС ФИНАНСИ — Финансова практика по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение - Искане за спиране на предварителното изпълнение; Изплащане на компенсации на работодател и работници;

Юридически факти, които пораждат данъчно събитие - Действия по сключване на договор от лица без представителна власт; Префактурирани разходи от наемодател на наемател - Облагаеми доставки по ЗДДС; Изчисляване на осигурителен стаж

Данъци и данъчни облекчения

 1. Данъчно третиране по ЗДДС на префактурирани разходи от наемодател на наемател - Облагаеми доставки по смисъла на ЗДДС, когато са префактурирани разходите във връзка с извършено плащане към доставчиците - Лице, получател по доставките на битови услуги, касаещи собствения му имот, отдаден под наем, като разходите за тези услуги се извършват от негово име, а лицето се явява и техен доставчик към наемателя - Регистрация по ЗДДС - Действително изпълнение на пряка доставка като основна предпоставка за признаване правото на приспадане на данъчен кредит
 2. Лицензиране и регистрация на лицата по Законa за акцизите и данъчните складове
 3. Мерки и действия по време на извънредното положение, въведено от 13 март 2020 г. Срокове по ДОПК и материалните данъчни закони - Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г - Принудителна административна мярка запечатване на обект - Искане за спиране на предварителното изпълнение поради обстоятелството за обявеното в страната извънредно положение заради пандемията на новия коронавирус, като в обхвата на мерките във връзка с това положение се включвали и тези за осигуряване на нуждите от различни стоки
 4. Наличие и липса на доставка на стока или услуга по смисъла на ЗДДС - Възникване на право на данъчен кредит - Юридически факти, които пораждат данъчно събитие - Действия по сключване на договор от лица без представителна власт на основание чл. 301 от ТЗ - Прехвърляне на вещното право на собственост чрез предаване на стоки - чл. 24, ал. 2 от ЗЗД
 5. Практика на ВАС и ВКС в областта на финансовата и данъчната политика

Социално и здравно осигуряване. Пенсии

 1. Вписване и доказване на осигурителен стаж
 2. Изчисляване и зачитане на осигурителен стаж
 3. Отпускане на финансова подкрепа за хората с увреждания
 4. Понятие за осигурителен стаж
 5. Права и помощи за хората с увреждания
 6. Ред на отпускане на семейни помощи за деца, издаване и обжалване на заповеди
 7. Социални помощи по Закона за семейни помощи за деца
 8. Социални помощи по Закона за хората с увреждания
 9. Списък на заболяванията, за които се издава "Рецептурна книжка на хронично болния" за 2020 г.

Труд и работна заплата

 1. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 1 от ПМС 55/30.03.2020 г. на работодател, преустановил работа въз основа на заповед на държавен орган
 2. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 2 от ПМС 55/30.03.2020 г. на работодател, преустановил работа по реда на чл. 120в, ал. 1 от КТ
 3. Заявление за изплащане на компенсации по реда на чл. 1, ал. 3 от ПМС 55/30.03.2020 г. на работодател, установил непълно работно време по реда на чл. 138а, ал. 2 от КТ
 4. Надомният труд - същност, особености и ред за полагане
 5. Платен годишен отпуск - придобиване, ползване, прекъсване, отлагане, давност, заплащане и обезщетяване
 6. Работа от разстояние - същност, особености, ред за полагане
 7. Трудов договор за краткотрайна сезонна селскостопанска работа
 8. Условия и ред за изплащане на компенсации на работници и служители, за които е установено непълно работно време
 9. Условия и ред за изплащане на компенсации на работодатели, преустановили работа поради обявено извънредно положение
 10. Установяване на непълно работно време

Бюджет и одит

 1. Взаимодействие на общините с финансови институции и изисквания на бюджетната система. Финансиране на бюджетен дефицит
 2. Роли, отговорности и компетенции на основните участници в бюджетния цикъл (Народно събрание, Министерски съвет, Министерство на финансите, отрасловите министерства и други)
 3. Финансиране при временни касови разриви по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет

Сделки. Банки и финанси

 1. Въпросник-декларация за квалификация, професионален опит и добра репутация по чл. 5, ал. 1, т. 2 от Наредба № 16 на БНБ

Данъчен, счетоводен и осигурителен указател. Справочник

 1. БАЕ кодове, предоставени от БНБ на банки и други ДПУ
 2. Банки, получили лицензия за извършване на банкови сделки
 3. Брутен вътрешен продукт (БВП) по тримесечия за 2020 година
 4. Индекс на потребителските цени (инфлация)
 5. Първични дилъри на ДЦК (АДЦК)
 6. СПИСЪК на високорисковите трети държави със слабости в уредбите за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
 7. Списък на държавите, с които България има сключени спогодби за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО)
 8. Средна работна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение по отрасли, месеци и сектори през 2020 г.
 9. Средномесечен осигурителен доход за 12-те календарни месеца преди месеца на отпускане на пенсията
 10. Средномесечен осигурителен доход за страната, обявен от Националния осигурителен институт след 1.01.1997 г.

За контакти:

АПИС ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67;

тел. 970 89 77 - Редакция;

970 89 44 - HELP Desk;

923 98 00; 980 48 27 - Централа;

finance@apis.bg