АПИС Право

Новости в АПИС ПРАВО през м. май 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени закони

Изменени закони:

 • КОДЕКС на труда
 • ЗАКОН за акцизите и данъчните складове
 • ЗАКОН за здравето
 • ЗАКОН за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Подбрани нови, изменени или отменени подзаконови актове

Нови подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 88 от 04.05.2020 г. за определяне размера на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година
 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 91 от 11.05.2020 г. за реда и начина на проверка на документите, представяни от кандидатите за безвъзмездна финансова помощ и бенефициентите по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, във връзка с изискванията на условията за кандидатстване и условията за изпълнение на проектите по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за публичните предприятия

Наредби:

 • НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност

Други:

 • РЕШЕНИЕ № 3 от 28.04.2020 г. по конституционно дело № 5 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 4 от 14.05.2020 г. по конституционно дело № 9 от 2019 г.
 • РЕШЕНИЕ № 13062 от 03.10.2019 г. по административно дело № 3586 от 2016 г.
 • РЕШЕНИЕ № 5419 от 08.05.2020 г. по административно дело № 14384 от 2019 г.
 • ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА за българските пристанища на река Дунав
 • КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия
 • ПРАВИЛА за добра медицинска практика на лекарите по дентална медицина в Република България

Изменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70 на МС от 14.04.2020 г. за осигуряване на основни групи храни, произведени на територията на Република България, в търговските обекти, представляващи вериги от магазини

Правилници:

Наредби:

 • НАРЕДБА № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
 • НАРЕДБА № 1 от 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
 • НАРЕДБА № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
 • НАРЕДБА № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
 • НАРЕДБА № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
 • НАРЕДБА № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
 • НАРЕДБА № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
 • НАРЕДБА № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия

Инструкции:

 • ИНСТРУКЦИЯ № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи

Заповеди:

Други:

 • МЕТОДИКА за извършване на индивидуална оценка на потребностите от подкрепа за хората с увреждания
 • НАЦИОНАЛЕН РАМКОВ ДОГОВОР № РД-НС-01-4 от 23.12.2019 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2020 – 2022 г.
 • ПРАВИЛА за търговия с електрическа енергия

Отменени подзаконови актове:

Постановления:

 • ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 114 на МС от 10.06.2010 г. за наблюдение и контрол върху финансовото състояние на държавни предприятия и търговски дружества с над 50 на сто държавно участие в капитала и на дружествата, които те контролират

Правилници:

 • ПРАВИЛНИК за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала

Наредби:

 • НАРЕДБА № 38 за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично
 • НАРЕДБА за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове

Други:

Подбрани нови писма и указания на министерства и ведомства

Министерство на финансите

 • ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на МСП, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от COVID-19
 • ПРОГРАМА НА БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от Covid-19
 • МЕРКИ, предложени от Фонд на фондовете, в отговор на икономическите последици от здравната криза с COVID-19
 • МЕТОДИЧЕСКИ НАСОКИ по елементите на финансовото управление и контрол – 2020
 • УКАЗАНИЯ за управление на риска в организациите от публичния сектор - 2020
 • УКАЗАНИЯ за последващи оценки на изпълнението в организациите от публичния сектор - 2020
 • УКАЗАНИЯ за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност в организациите от публичния сектор - 2020
 • УКАЗАНИЯ за годишното докладване за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2019 г. в организациите от публичния сектор
 • ПИСМО № 91-00-125 от 4.05.2020 г. относно представяне на ежемесечна отчетна информация за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки зa подкрепа на бизнеса и социални мерки
 • КОНВЕРГЕНТНА ПРОГРАМА 2020-2023 година
 • ДДС № 03 от 15.05.2020 г. (№ БНБ-44433/13.05.2020 г.) относно промени в обслужването на разплащания в чуждестранна валута

Министерство на труда и социалната политика

Писма и указания

 • НАСОКИ НА ЕС - COVID-19: ЗАВРЪЩАНЕ НА РАБОТНОТО МЯСТО. Адаптиране на работните места и защита на работещите

Национална агенция за приходите

Писма и указания

 • СТАНОВИЩЕ № 20-00-71 от 21.04.2020 г. относно срокове за подаване на годишната данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за 2019 г. и прилагане на чл. 6, ал. 9 от Кодекса за социалното осигуряване във връзка с § 27, ал. 2 и 3 и § 28 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
 • ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ във връзка с Решение (ЕС) 2020/491 на комисията за освобождаване от вносни мита и от ДДС при внос на стоки, необходими за борбата с последиците от пандемията от COVID-19 през 2020 г.
 • РАЗЯСНЕНИЯ относно възстановяване и прихващане на надвнесен корпоративен данък

Разяснения

 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-466 от 23.03.2020 г. относно прилагане на Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-525 от 3.04.2020 г. относно прилагане на чл. 26, ал. 2 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. на МФ за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 96-00-77 от 6.04.2020 г. относно упражняване на трудова дейност и осигуряване на собственик и/или управител на търговско дружество
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 3-574 от 13.04.2020 г. относно размер и срок за заплащане на алтернативен данък от организаторите на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино съгласно раздел V от глава тридесет и втора на Закона за корпоративното подоходно облагане
 • РАЗЯСНЕНИЕ № 20-00-22 от 3.02.2020 г. относно приложение на разпоредбата на чл. 96, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност в сила от 1.01.2020 г. при последователното извършване на еднородна дейност в един и същи търговски обект от две или повече свързани лица или лица, действащи съгласувано

Министерство на здравеопазването

 • ЗАПОВЕД № РД-01-246 от 30.04.2020 г. за забрана на износа на определени лекарствени продукти за лечение на заболявания със социалнозначим характер - диабет, шизофрения и злокачествени заболявания
 • ЗАПОВЕД № РД-01-262 от 14.05.2020 г. за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 14 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-271 от 19.05.2020 г. за определяне на кръга от лица - потвърдени случаи на COVID-19, които подлежат на домашна изолация и лечение, както и на подлежащите на задължителна изолация и хоспитализация в лечебните заведения за болнична помощ
 • ЗАПОВЕД № РД-01-274 от 21.05.2020 г. за въвеждане на временна забрана за влизане на територията на Република България, считано от 22 май 2020 г.
 • ЗАПОВЕД № РД-01-266 от 14.05.2020 г. за разрешаване лечението на пациенти с COVID-19 в лечебни заведения за болнична помощ с лекарствените продукти Hydroxychloroquine Sulfate Tablets 100 mg и Azithromycin Dispersible Tablet 250 mg
 • ЗАПОВЕД № РД-01-272 от 20.05.2020 г. за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 20 май 2020 г. до 14 юни 2020 г.
 • УКАЗАНИЯ на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете
 • МЕРКИ за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Министерство на образованието и науката

Министерство на земеделието, храните и горите

 • УКАЗАНИЯ на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. и на Държавен фонд "Земеделие" към бенефициентите общини, във връзка с обявеното извънредно положение на територията на страната
 • ИЗИСКВАНИЯ към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене с търговски площи на открито (градини, тераси и др.) по прилагане на противоепидемични мерките във връзка с COVID-19 и с цел осигуряване на максимално защита здравето на гражданите, във връзка с т. 1б от Заповед № РД 01-124 от 13.03.2020 г., изм. със Заповед № РД-01-249 от 3.05.2020 г. на министъра на здравеопазването

Министерство на туризма

 • УКАЗАНИЯ № Т-93-00-1120 от 13.05.2020 г. за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения в условията на опасност от заразяване с COVID-19 в България

Агенция по обществени поръчки

 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-7 от 22.04.2020 г. относно промяна на срока за получаване на оферти при възлагане на поръчки с публикуване на обява за събиране на оферти по реда на чл. 187 от ЗОП във връзка с обявеното извънредно положение в страната
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-8 от 24.04.2020 г. относно изменение на договор за обществена поръчка на основание чл. 13, ал. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.
 • МЕТОДИЧЕСКО УКАЗАНИЕ № МУ-9 от 28.04.2020 г. относно прилагане на чл. 6а, ал. 1 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. при провеждане на заседания на комисиите по чл. 103 от ЗОП

Комисия за финансов надзор

Надзор на инвестиционната дейност

 • НАСОКИ за сценариите, използвани при стрес тестовете, съгласно Регламента за ФПП

Висш съдебен съвет

Актове

 • МЕХАНИЗЪМ за действие на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет в случаи на засягане на независимостта и/или опит за оказване на натиск върху съдиите и съда
 • ПРАВИЛА И МЕРКИ за работа на съдилищата в условията на пандемия

Комисия за защита на личните данни

 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-18/2020 г. от 8.04.2020 г. относно обработване на лични данни на основание Закона за мерките срещу финансирането на тероризма
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-4/2020 г. от 9.04.2020 г. относно ролята и задълженията за защита на личните данни на представителите на доставчици на платежни услуги по чл. 4, т. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари
 • СТАНОВИЩЕ на КЗЛД с рег. № ПНМД-01-28/2020 г. от 4.05.2020 г. относно законосъобразността за предоставяне на служебен достъп до Национална база данни "Население" на Министерство на образованието и науката с цел извършване на проверка за точността на данните, съдържащи се в Националната електронна информационна система за предучилищното и училищното образование