АПИС Процедури

Замяната на извънредното положение с извънредна епидемична обстановка – актуализирани седем трудови процедури, както и десет процедури от други модули; актуализиран модула за обществени поръчки по промените в правилника; три нови процедури. . .

Новости в "АПИС - ПРОЦЕДУРИ" през месец май 2020 г.

Акценти

 • В модул "Трудовоправни процедури" във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г., и за преодоляване на последиците, със ЗИД на ЗЗ, в сила от 14.05.2020 г., са актуализирани 7 процедури, сред които "Изплащане на компенсации за работодатели за запазване на заетостта в условията на извънредно положение", "Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение", "Възможности пред работодателя при престой и ред за осъществяването им" и други. След обнародването в бр. 44 на на ДВ на промените в Закона за здравето, които влизат в сила от 14.05.2020 г., извънредното положение в страната вече не е в сила, а Министерският съвет може да обявява и обяви с решение извънредна епидемична обстановка, така че мерки за предпазване и ограничаване на коронавируса в момента и при други епидемии в бъдеще да могат да бъдат налагани. С ПЗР на посочения ЗИД на ЗИДЗЗ се изменят още редица закони и част от промените включват: до 60 дни неплатен отпуск се зачитат за трудов и осигурителен стаж; два месеца без наказателни лихви по бързите кредити; от 1 юни започва летният сезон; с два месеца се удължава възможността общините да освобождават от наеми бизнеси, засегнати от пандемията; до 30 септември социалните помощи ще се дават, без децата да ходят на детска градина или училище; няма да се иска бележка за имунизация, за да се получи помощта за дете до една година; учебната година завършва онлайн; до 30 юни се удължава мярката 60/40. След това ще се отпускат за два месеца по 290 лева на запазен работник. Предстои да се определят секторите, които ще могат да се ползват от мярката. Сроковете, спрели да текат по време на извънредното положение по Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците, продължават да текат след изтичането на 7 дни от обнародването на Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето;
 • В модул "Общи съдебни и административни процедури" са въведени две нови процедури. Първата от тях е "Ред за прекратяване на договори за наем в условия на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка". След обявяване на извънредното положение и извънредната епидемична обстановка, поради ограничителните мерки, които се въвеждат, затварят много от търговските обекти или работят при намален капацитет. Въпреки че наемателите не осъществяват дейност, много от търговците, които са наели помещения, остават задължени с изплащането на наемните вноски по сключените от тях договори за наем. Тази процедура има за цел да даде основни правни насоки в случаите, когато договорите за наем се прекратяват поради ограниченията, наложени от извънредното положение или извънредната обстановка; да посочи основните правни норми, които могат бъдат взети предвид от страните в ситуации на прекратяване на договорни отношения, именно поради невъзможността за изпълнение по договора вследствие на извънредност (форс мажор, непреодолима сила). Процедурата не се отнася за случаите, когато търговецът сам е решил да ограничи своята дейност, въпреки че не е имал законова пречка да осъществява дейността си. Тя не се базира на съдебна практика и преценката за наличие на форсмажор следва да бъде направена във всеки конкретен случай. Другата нова процедура - "Обработване и предаване на здравни данни в условията на пандемията от коронавирус. Съхраняване на медицински досиета. Съгласие на пациентите" разглежда възможните правни основания за обработване на такива данни – съгласие, жизненоважни интереси, обществен интерес, дава препоръки за адекватните организационни мерки и сроковете на съхранение при обработване на здравните данни, определя задълженията на организациите-работодатели да обработват медицинска информация за своите служители, изискванията при трансфер към трети страни и т.н.
 • В модул "Областна администрaция" е въведена новата процедура "Издаване на позволително за ползване на лечебни растения от имоти – държавна собственост", както и нов образец към нея: "Заявление за издаване на Позволително за ползване на лечебни растения от земеделски земи – държавна собственост". Процедурата регламентира условията и реда за издаване на позволително за ползване на лечебни растения от земите, водите и водните обекти в границите на населените места и от поземления фонд, които имат статут на държавна собственост. Забранено е издаването на позволителни за ползване за отделни видове диворастящи лечебни растения, поставени под специален режим на опазване и ползване, когато биологичното разнообразие или ресурсите им проявяват трайна тенденция към намаляване или има опасност от появяването на такава тенденция. Режимът за тях е специален и се определя ежегодно до 10 февруари със заповед на министъра на околната среда и водите, която се обнародва в "Държавен вестник".

Модул "Трудово-правни процедури"

Във връзка с изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г. на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание от 13.03.2020 г. и във връзка с изм. и доп., ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г. на Постановление № 55 от 30.03.2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. е актуализирана процедурата:

Във връзка с изм. и доп., обн. в ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г. на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците са актуализирани следните процедури:

 1. Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение;
 2. Възможности пред работодателя при престой и ред за осъществяването им;
 3. Право на информация. Право на характеристика или препоръка за работа. Осъществяване на работа при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка;
 4. Непълно работно време;
 5. Задължения на работодателя по чл. 403а от КТ във връзка с контрола за спазване на трудовото законодателство.

Във връзка с приетия с РМС № 83 от 6.02.2020 г. НАЦИОНАЛЕН ПЛАН за действие по заетостта през 2020 г. са актуализирани следните процедури:

 1. Насърчителни мерки за работодатели - микропредприятия за наети от тях безработни лица;
 2. Насърчителни мерки за работодатели, наемащи продължително безработни лица;
 3. Насърчаване на безработни лица към самостоятелна заетост.

Модул "Отбрана"

Във връзка с променения Закон за обществените поръчки (ДВ, бр. 102 от 31.12.2019 г., в сила от 1.01.2020 г.) е актуализирана процедурата:

Модул "Селско стопанство"

Във връзка с изменената и допълнена Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 33 от 7.04.2020 г.) е актуализирана следната процедура:

Във връзка с промените в Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 38 от 24.04.2020 г., в сила от 24.04.2020 г.) е актуализирана една процедура:

Модул "Ветеринарномедицински процедури"

Във връзка с промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност (ДВ, бр. 13 от 14.02.2020 г., в сила от 14.02.2020 г.) са основно актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация на животновъден обект;
 2. Обезщетяване на собствениците на унищожени животни.

Модул "Енергетика"

Въведен е новият образец:

 • Заявление за изменение на действащи цени – образец по чл. 41, ал. 1, т. 3 от НРЦЕЕ.

Модул "Околна среда"

Във връзка с изм. и доп. ДВ, бр. 30 от 31.03.2020 г., в сила от 31.03.2020 г. на Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри са въведени новите образци:

 1. Годишен отчет за оползотворяване/обезвреждане на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) - Приложение 23;
 2. Годишна справка-декларация за дейности с отпадъци по Регламент (ЕО) № 1013/2006 относно превози на отпадъци - Приложение 36.

Модул "Областна администрaция"

Въведена е новата процедура:

както и нов образец към нея:

 • Заявление за издаване на Позволително за ползване на лечебни растения от земеделски земи – държавна собственост.

Модул "Общи съдебни и административни процедури"

Въведени са следните нови процедури:

 1. Ред за прекратяване на договори за наем в условия на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка;
 2. Обработване и предаване на здравни данни в условията на пандемията от коронавирус. Съхраняване на медицински досиета. Съгласие на пациентите.

Във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Изпълнение на публични задължения по време на извънредното положение и обявената извънредна епидемична обстановка;
 2. Присъждане и събиране на разноски в полза на съда;
 3. Събиране на публични вземания;
 4. Ред за прекратяване на договори за наем в условия на извънредно положение и извънредна епидемична обстановка.

Във връзка с изменението на Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (ДВ, бр. 15 от 21.02.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Вписване на организации, които обучават медиатори в регистър при Министерство на правосъдието;
 2. Вписване в Единния регистър на медиаторите.

Във връзка с изменението на АПК (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) е актуализирана следната процедура:

 • Оспорване на нормативни административни актове.

Модул "Финансови процедури"

Във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Принудително изпълнение на публичните вземания - общи положения;
 2. Ред за определяне на данъка върху разходите;
 3. Внасяне на корпоративен данък и авансови вноски по ЗКПО.

Във връзка с изменението на Закона за туризма (ДВ, бр. 17 от 2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Установяване на нарушения и налагане на глоби и имуществени санкции при нарушаване на основните разпоредби в областта на туризма;
 2. Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач";
 3. Ред и условия за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Екскурзовод";
 4. Регистрация и контрол на туристическите дейности;
 5. Регистрация и издаване на удостоверение за регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност;
 6. Организиране на групови и индивидуални туристически пътувания с обща цена.

Модул "Търговци"

Във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) е актуализирана следната процедура:

Във връзка с отмяната на Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (отм., ДВ, бр. 40 от 5.05.2020 г., в сила от 5.05.2020 г. ) са актуализирани следните процедури:

 1. Регистрация на ООД (ЕООД);
 2. Вписване на промени в обстоятелства за акционерно дружество.

Във връзка с изменението на Наредба № за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ДВ, бр. 23 от 2020 г.) са актуализирани процедурите:

 1. Обявяване на актове в търговския регистър;
 2. Обявяване на годишен финансов отчет в търговския регистър.

Модул "Обществени поръчки"

Във връзка с изменението на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г., в сила от 14.05.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Общи правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или с покана до определени лица;
 2. Възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения;
 3. Определяне на изпълнител на обществена поръчка. Сключване на договор, право на оспорване.

 

Във връзка с последните изменения в ППЗОП (изм. и доп., бр. 29 от 27.03.2020 г., в сила от 1.04.2020 г.) са актуализирани следните 17 процедури, както следва:

 1. Обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията на решенията на възложителя при провеждане на процедурите по Закона за обществените поръчки;
 2. Възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне без предварително обявление за доставка на стоки, търгувани на стокова борса;
 3. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез състезателна процедура с договаряне;
 4. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез ограничена процедура;
 5. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез публично състезание;
 6. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез конкурс за проект;
 7. Комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка по реда на ЗОП - назначаване, разглеждане на офертите, оценка и класиране на предложенията;
 8. Определяне на изпълнител на обществена поръчка. Сключване на договор, право на оспорване;
 9. Общи правила за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява или с покана до определени лица;
 10. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез процедура на "Състезателен диалог";
 11. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с публикуване на обявление за поръчка;
 12. Възлагане на обществени поръчки чрез динамична система за покупки;
 13. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие;
 14. Възлагане на обществени поръчки чрез използването на квалификационни системи на стопански субекти;
 15. Възлагане на обществени поръчки чрез рамкови споразумения;
 16. Създаване и поддържане от възложителите на "Профил на купувача";
 17. Организиране и провеждане на обществена поръчка чрез пряко договаряне.

Във връзка с изменението на Закона за хазарта и Валутния закон (ДВ, бр. 14 от 2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Издаване на лиценз за организиране на онлайн залагания;
 2. Издаване на лиценз за производство, внос и разпространение на игрални автомати и съоръжения;
 3. Издаване на лиценз за организиране на лотарийни, тото и лото игри, залагания и томболи;
 4. Изисквания към дейността на обменните бюра;
 5. Откриване на "Бинго" зала;
 6. Откриване на казино;
 7. Откриване на банкова сметка в чужбина;
 8. Статистическо деклариране пред БНБ на финансови кредити, преки инвестиции в чужбина и емитиране и покупка на ценни книжа;
 9. Откриване на зала с игрални автомати;
 10. Ползване на данъчни облекчения по ЗДДФЛ;
 11. Данъчни облекчения при осигуряване във фондове за допълнително пенсионно осигуряване;
 12. Ред за определяне на данъка върху разходите;
 13. Вписване в публичен регистър на лицата, извършващи дейност като обменно бюро.

Във връзка с изменението на Наредбата за сведенията, които съдържа декларацията по чл. 7, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол, и за реда и органите за контрол на декларираните данни (ДВ, бр. 37 от 21.04.2020 г., в сила от 21.04.2020 г.) са актуализирани следните процедури:

 1. Процедура по провеждане на централизирани публични търгове за продажба на акции - собственост на държавата;
 2. Приватизационна продажба чрез публичен търг.