АПИС Регистър+

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. май 2020 г.


В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2020 г.":

 • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 540 бр.

Актуализирани изложения в подпапка "Каталог на изложения" => "Международен панаир - Пловдив":

 • Фирми, представени на изложбите - БУЛКОЛЕКТО, Европейски панаир на социални предприятия, ИНТЕРМИН, Изложба на общините, РОБОХАЙТЕХ, Вкусове от Италия и ТексТейлърЕкспо
 • Технически панаир - фирми, представени на Международния технически панаир
 • Фирми, представени на международната изложба "МЕДИКУС, ДЕНТО, ГАЛЕНИЯ"
 • Фирми, представени на Специализиранат изложба за цветя "Цветна пролет/есен"
 • Фирми, представени на международната изложба AUTO CITY (Автомобилен салон)
 • Фирми, представени на Международната изложба "Природа, Лов и Риболов"
 • Фирми, представени на Международната изложба "ВИНАРИЯ"
 • Фирми, представени на Международните изложби "АГРА" и "БИОАГРА"

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. април 2020 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови решения на ВАС в подпапка "Върховен административен съд - Решения":

 • Решения и определения – 903 бр.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "БНБ":

 • Регистър на доставчиците на услуги по чл. 2, ал. 3 и 4 от Закона за платежните услуги и платежните системи

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Национален осигурителен институт":

 • Списък на работодателите, на които са изплатени компенсации по ПМС № 55 от 2020 г. от 15.04.2020 г. до 24.04.2020 г.

Нови списъци в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на земеделието и храните" => "Българска агенция по безопасност на храните" => "Актуални списъци":

 • Регистър на заявени за разрешаване продукти за растителна защита, съгласно чл. 44, ал. 3
 • Регистър за космат и пернат дивеч
 • Регистър на издадените разрешения за оператори на хранителни банки
 • Регистър на издадените лицензи за превоз на кокошеви птици за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД
 • Регистър на издадените лицензи за превоз на кокошеви птици за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД
 • Регистър на издадените лицензи за превоз на водоплаващи птици за продължителни пътувания по чл. 165 от ЗВД
 • Регистър на издадените лицензи за превоз на водоплаващи птици за кратки пътувания по чл. 165 от ЗВД
 • Регистър на развъдниците за кучета
 • Регистър на пазари за живи животни
 • Регистър на продукти за растителна защита, които са преопаковани
 • Регистър на лицата, които извършва специализирани растителнозащитни услуги
 • Регистър на обектите за свине
 • Акредитирани лаборатории, които извършват изпитвания на проби за наличие на Трихинела за целите на официалния контрол,съгласно чл. 2, пар. 1 от Регламент (ЕО) № 2075/2005
 • Външни лаборатории акредитирани за определени изпитвания, необходими за целите на официалния контрол
 • Млекодобивни стопанства с 10 до 49 млечни крави, които не отговарят на структурни и хигиенни изисквания съгласно Регламент 853/2004
 • Обучаващи оранизации, провеждащи обучение за придобиване на професионална квалификация "пробовземач" за вземане на проби от сурово мляко
 • Списък на продуктите за растителна защита получили разрешение за пускане на пазара и употреба на територията на Р. България за ограничена и контролирана употреба съгласно чл. 53 от Регламент (ЕО) № 1107/2009
 • Списък на предприятията в съответствие с раздел А към глава V от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 (Регламент за ТСЕ) - за обектите по Регламент (ЕО) 853/2004
 • Списък на предприятията в съответствие с раздел А към глава V от приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 (Регламент за ТСЕ) - за обектите за СЖП
 • Списък на млекопреработвателните предприятия одобрени да осъществяват износ за Китайската Народна Република
 • Списък на одобрените представители за износ на царевица за Китайската Народна Република
 • Списък на одобрените представители за износ на люцерна за Китайската Народна Република
 • Списък на производителите на комбинирани фуражи на растителна основа одобрени за износ за Китайска Народна Република
 • Списък на производителите на фуражни добавки одобрени за износ за Китайската Народна Република
 • Списък на производителите на български шрот от слънчогледово семе, одобрени за износ за Китайската Народна Република
 • Списък на производителите на български сух зърнен спиртоварен остатък с извлеци, одобрени за износ за Китайската Народна Република
 • Списък на регистрираните торове, подобрители на почвата и хранителни субстрати
 • Списък на лицата преминали обучение за вземане на проби сурово краве мляко /пробовземач/, съгласно чл. 6, ал. 1 от Наредба № 2 от 23.02.2017 г.
 • Списък на разрешените за пускане на пазара и употреба продукти за растителна защита по съдържащи се в тях активни вещества
 • Списък на висшите училища и институции, които имат одобрени програми на тема "Обучение на професионални потребители на продукти за растителна защита от професионална категория на употреба"
 • Списък на продукти за растителна защита с прекратени или отнети разрешения

Новости в "АПИС РЕГИСТЪР+" за м. март 2020 г.

В папка "АПИС Регистър":

Нови съобщения за публични продажби в подпапка "Публични продажби - Камара на частните съдебни изпълнители" => "2020 г.":

 • Съобщения от Камарата на частните съдебни изпълнители – 1258 бр.

Нов списък в подпапка "Указател на административни структури" => "Списъци по Закона за мерките срещу изпирането на пари" => "Списъци на лица, заемащи висши публични длъжности" => "Списъци, публикувани през 2016 - 2020 г.":

 • Регистър на лица, заемащи висши публични длъжности - местни избори, към 02.03.2020 г.

Нов списък в подпапка "Информация от публични регистри" => "Министерство на околната среда и водите":

 • Публичен регистър на предприятията с висок и нисък рисков потенциал съгласно чл. 111, ал. 1, т. 6 от Закона за опазване на околната среда