АПИС Софита

Новости в "АПИС-СОФИТА" през м. май 2020 г.

Международни правни актове в оригиналната им версия на английски език:

 • СПОРАЗУМЕНИЕ за засилено партньорство и сътрудничество между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Република Казахстан, от друга страна
 • РАМКОВО СПОРАЗУМЕНИЕ за съвместно възлагане на обществени поръчки при мерки за медицинско противодействие
 • ИЗМЕНЕНИЕ на Учредителния договор на Международната финансова корпорация
 • Учредителен договор на Международната финансова корпорация – изм., ДВ, бр. 41 от 8.05.2020 г., в сила от 16.04.2020 г.
 • КОНВЕНЦИЯ на Съвета на Европа за интегриран подход към безопасност, сигурност и обслужване по време на футболни мачове и други спортни мероприятия

Българско законодателство на английски език:

 1. Закон за туризма – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.
 2. Закон за висшето образование – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.
 3. Закон за предучилищното и училищното образование – изм. и доп., ДВ, бр. 17 от 25.02.2020 г.
 4. УКАЗ № 2242 от 14.07.1987 г. за свободни зони – изм., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 5. Закон за кредитните институции – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 6. Данъчно-осигурителен процесуален кодексдоп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 7. Закон за мерките срещу изпирането на пари доп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 8. Закон за корпоративното подоходно облагане – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.01.2021 г.
 9. Закон за данъците върху доходите на физическите лица доп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 1.01.2020 г.
 10. Закон за акцизите и данъчните складове – изм. и доп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 11. Закон за данък върху добавената стойност доп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 12. Наредба за служебните командировки и специализации в чужбинадоп., ДВ, бр. 18 от 28.02.2020 г., в сила от 28.02.2020 г.
 13. Закон за администрацията – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 14. Закон за горите – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 15. Закон за младежта – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 16. Закон за насърчаване на инвестициите – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 17. Закон за водите – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 18. Закон за енергийната ефективност – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 19. Закон за малките и средните предприятия – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 20. Закон за опазване на околната среда – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 21. Закон за културното наследство – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 22. Закон за устройството на Черноморското крайбрежие – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 23. Закон за устройство на територията – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 24. Закон за подпомагане на земеделските производители – изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 25. Закон за здравето – изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г., в сила от 14.03.2020 г.
 26. Наказателен кодекс – изм. и доп., ДВ, бр. 23 от 14.03.2020 г.
 27. Закон за ограничаване изменението на климата – изм. и доп., ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г.
 28. Закон за енергетиката – доп., ДВ, бр. 25 от 20.03.2020 г.
 29. Закон за публичното предлагане на ценни книжа – изм. и доп., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.,изм., бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г.
 30. Закон за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права – изм., ДВ, бр. 26 от 22.03.2020 г.
 31. Закон за държавния бюджет на Република България за 2020 г. – изм., ДВ, бр. 28 от 24.03.2020 г., в сила от 13.03.2020 г., изм. и доп., бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г.
 32. Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки – изм. и доп., ДВ, бр. 29 от 27.03.2020 г., в сила от 1.04.2020 г.
 33. Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. – изм. и доп., ДВ, бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г.
 34. Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. – изм., ДВ, бр. 34 от 9.04.2020 г., в сила от 9.04.2020 г.