Евро Финанси

Новости в "ЕВРО ФИНАНСИ" през м. май 2020 г.

ЕВРО ФИНАНСИ – ЗАПИТВАНЕ ОТ БЪЛГАРСКИ СЪД - Национално законодателство, съгласно което финансовата тежест на задълженията за обществена услуга, наложени на предприятията за природен газ, се прехвърля върху клиентите;
Условия, при които годишните счетоводни отчети на дружествата могат или трябва да служат за основа при определянето от данъчните органи - Придобиване на финансов актив от страна на акционерно дружество; Данъчно законодателство — Вертикална и хоризонтална данъчна консолидация; Възстановяване на надвзетия ДДС — Забавено възстановяване — Изчисляване на лихвите; Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Задължено по ДДС лице; Данък върху финансови сделки - Административни задължения и задължения за деклариране

Данъчна политика

 1. Възстановяване на надвзети и недължимо внесени данъци. Европейска практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Възстановяване на надвзетия ДДС — Забавено възстановяване — Изчисляване на лихвите — Условия за изплащане на лихва, дължима поради невъзможност да се ползва подлежащият на приспадане надвзет ДДС, удържан в нарушение на правото на Съюза, и на лихва, дължима поради закъснението на данъчната администрация да заплати дължима сума — Принципи на ефективност и на равностойност
 2. Вътреобщностна търговия с акцизни стоки. Европейска съдебна практика - Вътреобщностно придобиване на стоки — Получаване на правото на разпореждане със стока като собственик — Верига от сделки по покупка и препродажба на стоки с един-единствен вътреобщностен превоз — Възможност да бъдат взети решения, които са в състояние да повлияят върху правното положение на стоката — Превоз под режим отложено плащане на акциз
 3. Данъчно облагане на дружества майки и дъщерни предприятия в Европейския съюз - Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Дружества майки и дъщерни дружества — Вертикална и хоризонтална данъчна консолидация — Законодателство на държава членка, което, като допуска вертикална данъчна консолидация между местно дружество майка или постоянен обект в тази държава членка на чуждестранно дружество майка и неговите местни дъщерни дружества, не допуска хоризонтална данъчна консолидация само между местните дъщерни дружества на чуждестранно дружество майка
 4. Европейски правила при определяне мястото на доставка на услуги при облагане с данък върху добавената стойност - Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Задължено по ДДС лице — Установено в държава членка дъщерно дружество на дружество от трета държава — Критерии, които доставчик на услуги трябва да вземе предвид, за да определи постоянния обект на получателя — Понятие „постоянен обект”
 5. Забрана в Договора за създаване на Европейската общност на защитен ефект чрез данъчно облагане - Данък върху финансови сделки - Сделки с производни финансови инструменти с базисен инструмент издаден от дружество, установено в облагащата държава членка - Данък, дължим независимо от мястото на сключване на сделката - Административни задължения и задължения за деклариране
 6. Приспадане, прихващане и възстановяване на данък върху добавената стойност. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициални запитвания от български съдилища) - Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Надвзет ДДС — Задържане на надвзетия данък поради започването на процедура за данъчна проверка — Искане за възстановяване на частта от надвзетия данък, отнасяща се до сделките, които не са предмет на тази процедура — Отказ на данъчната администрация
 7. Частично (пропорционално) приспадане на данъчен кредит в европейското право - Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Смесено данъчнозадължено лице — Методи на приспадане — Пропорционално приспадане — Приспадане според предназначението — Корекция на приспаданията — Промяна в елементите, взети предвид за определяне на размера на приспадането — Осъществена операция, неправилно освободена от ДДС — Национална мярка, забраняваща промяната на метода на приспадане за вече изтекли години — Принцип на данъчен неутралитет, правна сигурност, ефективност и пропорционалност

Счетоводство и одит. Международни стандарти за счетоводна и финансова отчетност

 1. Годишни финансови отчети съгласно счетоводните стандарти и Директива 2013/34/ЕС - Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества - Условия, при които годишните счетоводни отчети на дружествата могат или трябва да служат за основа при определянето от данъчните органи на държавите членки на данъчната основа - Придобиване на финансов актив от страна на акционерно дружество — Записване на дисконт, свързан с безлихвено задължение със срок над една година, като разход във финансово-резултатната сметка и записване на придобивната цена на актива в балансовите активи след приспадане на дисконта - Принцип на вярната и точна представа

Социална и здравна политика. Свободно движение на хора и услуги

 1. Признаване на професионалната квалификация в рамките на Европейския съюз - Свободно движение на работници - Класиране в степените на система на възнаграждения - Система на възнаграждения, която поставя ползването от по-високо възнаграждение в зависимост от трудовия стаж, придобит при същия работодател - Ограничаване на зачитането на предходния релевантен трудов стаж, когато той е придобит при работодател, намиращ се в държава членка, различна от държавата членка по произход

Икономическа и парична политика, доклади. Движение на капитали, фондове

 1. Договорът за създаване на Европейската общност и европейската финансова практика(вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Общи правила за вътрешния пазар на природен газ - Задължения за обществена услуга - Задължения за съхранение на природен газ, за да се гарантират сигурността и редовността на доставките - Национално законодателство, съгласно което финансовата тежест на задълженията за обществена услуга, наложени на предприятията за природен газ, се прехвърля върху клиентите на тези предприятия - Приемане от национален регулаторен орган на акт, с който се налага задължение за обществена услуга
 2. Защита правата на потребителите в ЕС и Директивата за универсалната услуга. Европейска съдебна практика (вкл. и преюдициално запитване от български съд) - Защита на потребителите — Договор между архитект и потребител за изготвянето на проект за нова еднофамилна къща — Потребителски договори от разстояние или извън търговския обект — Понятия „стоки, изработени по поръчка на потребителя“, „договор за услуга“, „договор за строеж на нови сгради“ и „договор за продажба“
 3. Основни решения на Европейската комисия по производства за установяване на неизпълнение от държавите членки, вкл. и България, на задължения, произтичащи от правото на ЕС
 4. Свобода на движението на капитали и на стоки с нетърговски характер в рамките на ЕС - Сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките — Стока, пусната в свободно обращение — Внос — Държане на стоки с цел пускането им на пазара — Износ — Понятие "използване в търговската дейност

Търговски отношения. Сделки и застраховане

 1. Право на обезщетение при задължителна застраховка "Гражданска отговорност". Застрахователна полица - Застраховки за правни разноски - Право на титуляря на застрахователна полица да избира свободно своя представител - Съдебно производство - Процедура по медиация - Понятия "съдебно производство" и "административно производство"

Европейска съдебна практика

 1. Европейска практика при провеждане на данъчната политика
 2. Решения на европейски съдилища в сферата на свободно движение на капитали и усвояване на европейските фондове
 3. Решения на европейски съдилища в сферата на социалното осигуряване
 4. Решения на европейски съдилища по дела от България

Справочник

 1. Нива на безработица в страните-членки от Европейския съюз за 2007 - 2020 г.
 2. Списък на кредитни институции, лицензирани в страни от ЕИП, с уведомление за свободно предоставяне на услуги на територията на Република България, съгласно взаимното признаване на единния европейски паспорт
 3. Темп на прираст на БВП в страните - членки на ЕС
 4. Хармонизиран индекс на потребителските цени (ХИПЦ) в Европейския съюз
 5. Хармонизиран индекс на потребителските цени в Еврозоната (ХИПЦ) - компоненти и ценови показатели

Валутни курсове, лихви

 1. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на домакинства
 2. Лихвени проценти по депозити (салда). Депозити на нефинансови предприятия (НФП)
 3. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за домакинства
 4. Лихвени проценти по кредити (салда). Кредити за нефинансови предприятия (НФП)
 5. Тримесечни лихви като процент годишно, средни стойности за периода, за страните извън Еврозоната

За контакти:

ЕВРО ФИНАНСИ, София, ул. Постоянство № 67

тел. 970 89 77 - Редакция

970 89 44 - HELP Desk

923 98 00; 980 48 27 - Централа

finance@apis.bg