Tax & Financial Standards

Нова Европейска финансова практика в "Tax & Financial Standards" през месец Май 2020 г.


Нови решения

дело С-547/18 от 07 май 2020 г.

 1. Доставки на услуги — Място на данъчна привръзка — Задължено по ДДС лице — Установено в държава членка дъщерно дружество на дружество от трета държава — Критерии, които доставчик на услуги трябва да вземе предвид, за да определи постоянния обект на получателя — Понятие "постоянен обект"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Обща система на данъка върху добавената стойност Място на доставка на услуги. Доставчик на услуги не може да направи извод за наличието на територията на държава членка на постоянен обект на дружество, установено в трета държава, само от факта, че това дружество притежава там дъщерно дружество, и с оглед на тази преценка доставчикът не е длъжен да се осведомява за договорните отношения между двата субекта. Дъщерно дружество (със седалище в държава членка) на дружество майка със седалище в трета държава.
 • Понятие "постоянен обект".
 • Спор между D и Директор на данъчна администрация по повод решението на последния да му наложи задължение за данък върху добавената стойност.

дело С-208/19 от 14 май 2020 г.

 1. Защита на потребителите — Договор между архитект и потребител за изготвянето на проект за нова еднофамилна къща — Потребителски договори от разстояние или извън търговския обект — Понятия "стоки, изработени по поръчка на потребителя", "договор за услуга", "договор за строеж на нови сгради" и "договор за продажба"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Права на потребителите. Сключен между архитект и потребител договор, съгласно който първият се задължава спрямо втория единствено да проектира еднофамилна къща, която трябва да бъде построена, и във връзка с това да изготви проекти, не представлява договор за строеж на нова сграда. Договор за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или недвусмислено персонализирани.
 • Понятия "стоки, изработени по поръчка на потребителя", "договор за услуга", "договор за строеж на нови сгради" и "договор за продажба".Понятия "стоки, изработени по поръчка на потребителя", "договор за услуга", "договор за строеж на нови сгради" и "договор за продажба".
 • Спор относно плащането на възнаграждение за архитектурните услуги.

дело С-266/19 от 14 май 2020 г.

 1. Защита на потребителите - Право на отказ - Информация, която трябва да се предостави от търговеца относно условията, срока и начина на упражняване на правото на отказ - Задължение на търговеца да посочи своя телефонен номер "ако съществува такъв"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Информация за потребителите и право на отказ при договори от разстояние и договори извън търговския обект. Телефонен номер, когато търговецът използва телефонната линия за целите на стопанската си дейност, но не и за сключване на договори от разстояние, и поради това не я предоставя за прекратяването на договори от разстояние, т.е. за получаване на заявления за отказ.
 • Спор по повод на искането на Т, което извършва търговската си дейност като физическо лице, E да преустанови търговската си практика да не посочва телефонния си номер на своя уебсайт в информацията относно правото на отказ на потребителя.

дело С-446/18 от 14 май 2020 г.

 1. Приспадане на ДДС, платен за получена доставка — Надвзет ДДС — Задържане на надвзетия данък поради започването на процедура за данъчна проверка — Искане за възстановяване на частта от надвзетия данък, отнасяща се до сделките, които не са предмет на тази процедура — Отказ на данъчната администрация

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Данък върху добавената стойност Частично възстановяване на претендирания надвзет данък върху добавената стойност. Принцип на неутралитет. Принцип на пропорционалност. Забавяне от страна на данъчна администрация на възстановяването на целия надвзет данък върху добавената стойност дори само когато незначителна част от надвзетия данък все още е предмет на текуща данъчна проверка.
 • Спор по повод на задържането на надвзет ДДС от Данъчна служба поради започването на процедура за данъчна проверка.

дело С-667/18 от 14 май 2020 г.

 1. Застраховки за правни разноски - Право на титуляря на застрахователна полица да избира свободно своя представител - Процедура по медиация - Понятия "съдебно производство" и "административно производство"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Свободен избор на адвокат или на представител от притежателя на застрахователна полица. Възможност за притежателя на полица за застраховка на правни разноски за свободен избор на адвокат или на представител и в арбитражните производства, но не и в процедурата по медиация.
 • Спор във връзка със свободата на титуляря на полица в рамките на договор за застраховка за правни разноски да избира свой представител при процедура по медиация.

дело С-749/18 от 14 май 2020 г.

 1. Свобода на установяване — Данъчно законодателство — Дружества майки и дъщерни дружества — Вертикална и хоризонтална данъчна консолидация — Законодателство на държава членка, което, като допуска вертикална данъчна консолидация между местно дружество майка или постоянен обект в тази държава членка на чуждестранно дружество майка и неговите местни дъщерни дружества, не допуска хоризонтална данъчна консолидация само между местните дъщерни дружества на чуждестранно дружество майка

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Корпоративни данъци. Законодателство на държава членка относно режим на данъчна консолидация. Законодателство на държава членка, което, като позволява вертикална данъчна консолидация между местно дружество майка или постоянен обект в тази държава членка на чуждестранно дружество майка и неговите местни дъщерни дружества, не допуска хоризонтална данъчна консолидация между местните дъщерни дружества на чуждестранно дружество майка. Законодателство на държава членка, което води до принуждаване на дружество майка със седалище в друга държава членка да прекрати вертикалната данъчна консолидация.
 • Спор между дружества, учредени по люксембургското право, и Службата за преките данъци по повод на отхвърлянето на тяхното съвместно искане за предоставяне на достъп до режима на данъчна консолидация.

Решения от месец Април

съединени дела С-13/18 и C-126/18 от 23 април 2020 г.

 1. Данък върху добавената стойност — Възстановяване на надвзетия ДДС — Забавено възстановяване — Изчисляване на лихвите — Условия за изплащане на лихва, дължима поради невъзможност да се ползва подлежащият на приспадане надвзет ДДС, удържан в нарушение на правото на Съюза, и на лихва, дължима поради закъснението на данъчната администрация да заплати дължима сума — Принципи на ефективност и на равностойност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Национална практика за обезщетяване на данъчнозадължените лица по ДДС за прилагането на условие, предвидено в национален закон, който впоследствие е обявен от Съда за противоречащ на правото на Съюза. Практика на държава членка, която първо поставя плащането на лихва за забава, дължима поради това че данъчната администрация не е осъществила в определения срок плащането на задължение за лихва, дължима във връзка с възстановяването на надвзет ДДС, задържан в нарушение на правото на Съюза, в зависимост от подаването на специална молба.
 • Два спора по повод материалноправните и процесуалните условия, при които се осъществява възстановяването в полза на данъчнозадълженото лице на надвзетия данък върху добавената стойност (ДДС), който не е могъл да бъде възстановен в разумен срок поради определено в законодателството на държава членка условие, впоследствие обявено от Съда за противоречащо на правото на Съюза.

дело С-401/18 от 23 април 2020 г.

 1. Обща система на данъка върху добавената стойност — Вътреобщностно придобиване на стоки — Получаване на правото на разпореждане със стока като собственик — Верига от сделки по покупка и препродажба на стоки с един-единствен вътреобщностен превоз — Възможност да бъдат взети решения, които са в състояние да повлияят върху правното положение на стоката — Превоз под режим отложено плащане на акциз

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Стоки, подлежащи на облагане с акцизи. Освобождаване на доставката на стоки, изпратени или превозени в рамките на Съюза. Отнасяне на движението на стоки към доставка в рамките на верига от доставки. Превоз на продукти, подлежащи на облагане с акцизи, под режим на отложено плащане на акциз. Данъчнозадълженото лице, което извършва един вътреобщностен превоз на стоки под режим отложено плащане на акциз с намерението да придобие тези стоки за целите на икономическата му дейност щом те бъдат пуснати в свободно обращение в държавата членка на местоназначение Предимство на правото на Съюза. Граници на съответстващо тълкуване. Принцип in dubio mitius".
 • Спор относно приспадането на данъка върху добавената стойност (ДДС) за придобиването на горива, които дружество е превозило от някои държави членки до Чешката република под режим отложено плащане на акциз.

дело С-640/18 от 23 април 2020 г.

 1. Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества - Условия, при които годишните счетоводни отчети на дружествата могат или трябва да служат за основа при определянето от данъчните органи на държавите членки на данъчната основа - Придобиване на финансов актив от страна на акционерно дружество - Записване на дисконт, свързан с безлихвено задължение със срок над една година, като разход във финансово-резултатната сметка и записване на придобивната цена на актива в балансовите активи след приспадане на дисконта - Принцип на вярната и точна представа

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Четвърта директива 78/660/ЕИО. Годишни счетоводни отчети на някои видове дружества. Задължение за предоставяне на допълнителна информация. Дерогация на разпоредба на Директивата в "изключителни случаи". Акционерно дружество, което придобива финансов актив при дългосрочно разсрочено плащане на цената, без лихви и при условия, сходни с тези на заема. Използване на метод на осчетоводяване, който предвижда да се записва като разход във финансово-резултатната сметка дисконт, който е по пазарния лихвен процент и е свързан с безлихвено задължение със срок над една година, отнасящо се до придобивната сделка, и да се записва придобивната цена на този актив в балансовите активи след приспадане на посочения дисконт.
 • Спор по повод на дължимия от дружество корпоративен данък.

дело С-710/18 от 23 април 2020 г.

 1. Свободно движение на работници - Класиране в степените на система на възнаграждения - Система на възнаграждения, която поставя ползването от по-високо възнаграждение в зависимост от трудовия стаж, придобит при същия работодател - Ограничаване на зачитането на предходния релевантен трудов стаж, когато той е придобит при работодател, намиращ се в държава членка, различна от държавата членка по произход

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Разлика в третирането на работниците в зависимост от работодателя, при когото е бил придобит професионалният опит. Национална правна уредба, която за целите на определянето на размера на възнаграждението на работник в качеството на преподавател в училище в местна администрация зачита най-много до три години предходния трудов стаж, който посоченият работник е придобил при различен от тази администрация работодател, намиращ се в друга държава членка, когато тази дейност е равностойна на дейността, която този работник е длъжен да извършва.
 • Спор между W и провинция Долна Саксония, Германия по повод на частичното зачитане, при определянето на размера на възнаграждението на жалбоподателката на релевантния трудов стаж, придобит от нея при установен във Франция работодател.

дело С-5/19 от 30 април 2020 г.

 1. Общи правила за вътрешния пазар на природен газ - Задължения за обществена услуга - Задължения за съхранение на природен газ, за да се гарантират сигурността и редовността на доставките - Национално законодателство, съгласно което финансовата тежест на задълженията за обществена услуга, наложени на предприятията за природен газ, се прехвърля върху клиентите на тези предприятия - Приемане от национален регулаторен орган на акт, с който се налага задължение за обществена услуга

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Законодателство на държава членка, съгласно което разходите, произтичащи от наложените на предприятията за природен газ задължения за съхранение на природен газ, за да се гарантират сигурността и редовността на доставките на природен газ в тази държава членка, се поемат изцяло от клиентите. Законодателство на държава членка, което освобождава регулаторния орган на тази държава членка от задължението да спазва някои националноправни разпоредби, уреждащи процедурата по приемане на нормативни актове, когато приема акт, с който се налага задължение за обществена услуга.
 • Спор относно законосъобразността на приети от КЕВР разпоредби, съгласно които финансовата тежест, произтичаща от наложените на предприятията от енергийния сектор задължения към обществото, трябва да бъде компенсирана от клиентите им, които могат да бъдат физически лица.

дело С-565/18 от 30 април 2020 г.

 1. Свободно движение на капитали - Данък върху финансови сделки - Сделки с производни финансови инструменти с базисен инструмент издаден от дружество, установено в облагащата държава членка - Данък, дължим независимо от мястото на сключване на сделката - Административни задължения и задължения за деклариране

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Право на държава членка да налага данък върху определени сделки съгласно критерии, различни от стандартните. Правна уредба на държава членка, която облага с данък финансовите сделки с деривативни финансови инструменти и налага административни задължения и задължения за деклариране в тежест на страните по сделката, независимо от мястото на сключване на сделката или от държавата на установяване на тези страни и на евентуалния посредник, който участва в изпълнението ?, при условие че в основата на тези инструменти е инструмент, емитиран от дружество, установено в тази държава членка.
 • Спор по повод искане за възстановяване на платен данък върху финансовите сделки с предмет деривативни финансови инструменти.

дело С-661/18 от 30 април 2020 г.

 1. Приспадане на данъка, платен за получена доставка — Смесено данъчнозадължено лице — Методи на приспадане — Пропорционално приспадане — Приспадане според предназначението — Корекция на приспаданията — Промяна в елементите, взети предвид за определяне на размера на приспадането — Осъществена операция, неправилно освободена от ДДС — Национална мярка, забраняваща промяната на метода на приспадане за вече изтекли години — Принцип на данъчен неутралитет, правна сигурност, ефективност и пропорционалност

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Държава членка, която разрешавана данъчнозадължени лица да извършват приспадане на ДДС в зависимост от предназначението на всички или на част от стоките и услугите, изполвани едновременно за осъществяване на операции, пораждащи право на приспадане, и на операции, които не пораждат такова право, да забрани на тези данъчнозадължени лица да променят метода на приспадане след определянето на окончателната подлежаща на приспадане част.
 • Национална правна уредба, по силата на която на данъчнозадължено лице, което е приспаднало ДДС, с който е било обложено придобиването на стоки или услуги, използвани едновременно за осъществяване на операции, пораждащи право на приспадане, и на операции, които не пораждат такова право по метода, основан на оборота, се отрича възможността след определяне на окончателната подлежаща на приспадане част да коригира тези приспадания, като приложи метода на предназначението.
 • Спор по повод корекцията на приспаданията на данъка върху добавената стойност в рамките на дейността по предоставяне на пощенски услуги.

дело С-772/18 от 30 април 2020 г.

 1. Сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките — Стока, пусната в свободно обращение — Внос — Държане на стоки с цел пускането им на пазара — Износ — Понятие "използване в търговската дейност"

Ключови аспекти в икономическия обхват на решението:

 • Лице, което не извършва търговска дейност по занятие и приема, пуска в свободно обращение в държава членка и съхранява стоки, които явно не са предназначени за лична употреба и които са изпратени на адреса му от трета страна и върху които е поставена марка без съгласието на нейния притежател, трябва да се разглежда като използващ марката в търговската дейност.
 • Понятие "използване в търговската дейност".
 • Спор във връзка с иск за нарушение на марка