Три нови модула в GDPR Асистент

25 ноември 2019

В GDPR Асистент са добавени три нови модула, които да подпомогнат вземането на решения в определени ситуации при управлението на личните данни. Подобен модул е „Проверка за необходимост от определяне на Длъжностно лице за защита на личните данни (ДЛЗД)“, който е наличен още от създаването на иновативния продукт GDPR Асистент. Новите три модула се намират в папката „Насоки за прилагане на GDPR“ и следват същата логика на задаване на насочващи въпроси, избор на отговор с „ДА“ и „НЕ“ и насочване към следващ логиката ход, основан на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Те отговарят на следните въпроси:

  • Организацията ми следва ли да уведоми субектите на данни при нарушение на сигурността на личните данни?
  • В кои случаи организацията ми може да осъществява автоматизирано вземане на индивидуално решение, което да поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин да го засяга в значителна степен?
  • Налага ли се дружеството ми да поддържа регистър на дейностите по обработване?

Още новини

30 март 2020

Свободен достъп до новата процедура за надомната работа в условията на извънредно положение

АПИС Европа предоставя свободен достъп до новата разработка, налична в продукта АПИС Процедури: „Работа от разстояние и надомна работа при обявено извънредно положение“. Заедно с това публикуваме и образците на документи, необходими за законосъобразното въвеждане на този режим.

24 март 2020

Oбнародван e Законът за мерките и действията по време на извънредното положение

В извънредния брой 28 от 24.03.2020 г. на „Държавен вестник“ е обнародван Законът за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

12 март 2020

Решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от България относно тълкуването на митническото законодателство на ЕС

Съдът постановява, че не е допустима национална правна уредба, съгласно която на нарушителя се налага освен имуществена санкция и плащане на равностойността на стоките.