Три нови модула в GDPR Асистент

25 ноември 2019

В GDPR Асистент са добавени три нови модула, които да подпомогнат вземането на решения в определени ситуации при управлението на личните данни. Подобен модул е „Проверка за необходимост от определяне на Длъжностно лице за защита на личните данни (ДЛЗД)“, който е наличен още от създаването на иновативния продукт GDPR Асистент. Новите три модула се намират в папката „Насоки за прилагане на GDPR“ и следват същата логика на задаване на насочващи въпроси, избор на отговор с „ДА“ и „НЕ“ и насочване към следващ логиката ход, основан на разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). Те отговарят на следните въпроси:

  • Организацията ми следва ли да уведоми субектите на данни при нарушение на сигурността на личните данни?
  • В кои случаи организацията ми може да осъществява автоматизирано вземане на индивидуално решение, което да поражда правни последствия за субекта на данните или по подобен начин да го засяга в значителна степен?
  • Налага ли се дружеството ми да поддържа регистър на дейностите по обработване?

Още новини

03 август 2020

Извънредното положение и реда за начисляване на лихви за забава и неустойки

Промените, приети във връзка с извънредното положение, са отразени в изчислителните системи на Апис Финанси.

07 юли 2020

Коментар за намалената ДДС ставка от адв. Райков и адв. Бобева, Ърнст и Янг

С любезното съдействие на авторите, АПИС публикува най-новия коментар "Прилагане на намаленa 9% ДДС ставка за стоки и нови категории услуги" на адв. Милен Райков, управляващ съдружник, и адв. Боряна Бобева, мениджър, в Адвокатско съдружие „Ърнст и Янг“.

25 юни 2020

Важно решение на Съда на ЕС по преюдициално запитване от български съд

Съдът на ЕС постанови, че не се допуска национална съдебна практика, според която работодателят не дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск на работника за периода от незаконното му уволнение до възстановяването му на работа.